Kushtet për përdorim

  Ju lusim që ti lexoni këto kushte të përdorimit (“kushte, “kushte të përdorimit”) me kujdes, para se të filloni të shfrytëzoni platformën tone - www.teachhoot.com, e cila është në pronësi të Shoqatës për ndërmjetësim në arsimmin dhe shërbimet edukative TICHHUT ShPK Shkup.


  Qasja juaj dhe përdrimi i shërbimeve kushtëzohet me pranimin tuaj dhe respektimin e këtyre kushteve dhe politikën e privatësisë. Atë kanë të bëjnë me të gjithë:

 • vizitorët
 • shfrytëzuesit
 • Dhe të tjerët të cilët kanë qasje ose I shfrytëzojnë shërbimet.

  TICHHUT ShPK Shkup nuk lejon shfrytëzim të faqes për fëmijët më të vegjël se 18 vjet dhe përdorimi i tillë është i ndaluar. Gjatë përdorimit të faqes për fëmijët më të vegjël se 18 vjet, duhet mbikëqyrje nga prindi – kujdestari. Porosinë e shërbimeve edukatibe të cilat i ofron platforma e internetit mund ta bëjë prindi – kujdestari për fëmiun e tij ( nën 18 vjet ).

Me shfrytëzimin e platformës deklaroni se jeni person i rritur mbi 18 vjet dhe keni aftësi pune ose keni mbikëqyrjen nga prindi – kujdestari.


  Nëpërmjet qasjes ose shfrytëzimit të shërbimeve Ju pajtoheni se këto kushte dhe politika e privatësisë janë të obligueshme për Ju. Nëse nuk pajtoheni me cilëndo pjesë nga këto kushte dhe politikës së privatësisë:

JU LUSIM TË NDALONI TË SHFRYTËZONI PLATFORMËN DHE SHËRBIMET TË CILAT I OFRON.


Pronësitë

  Platforma, përmbajtja e tërë e platformës dhe infrastruktura e cila shfrytëzohet për tu bërë platforma e qasshme janë pronësia jonë. Ju pajtoheni se nuk do ta reprodukoni, distribuoni, transferoni, rishisni çfarë do lloj përmbajtje, softuer ose shërbim të marrë përmes platformës së internetit pa pëlqimin paraprak nga ne.


Profil shfrytëzues (akaunte)

  Kur të krijoni profil shfrytëzues në platformën tonë, Ju patjetër të siguroni të dhëna që janë të sakta dhe të kompletuara në çdo kohë. Mosrespektimi i kësaj dispozite paraqet thyerje të kushteve të përdorimit, që mund të rezultojë me fshrjen urgjente të profilit tuaj shfrytëzues.


  Ju jeni përgjegjës për ruajtje të sigurtë të fjalëkalimit Tuaj që e shfrytëzoni për tu qasur në profilin Tuaj në platformën tonë të internetit, si dhe për të gjitha aktivitetet ose akcionet e shkarkuara nga profili Juaj nën fjalëkalimin Tuaj.


  Pajtoheni të mos e zbuloni fjalëkalimin Tuaj palëve të treta.

JENI TË OBLIGUESHËM MENJËHERË TË NA LAJMËRONI KUR TË BËHENI I VETËDIJSHËM PËR THYERJE TË SIGURIMIT OSE PËRDORIM TË PAAVTORIZUAR TË PROFILIT TUAJ SHFRYTËZUES.


Profili shfrytëzues i tutorit

  Për profilet shfrytëzuese të tutorëve vlejnë dispozitat e lartëpërmendura. Tutorët janë përgjegjës për kvalitetit e shërbimeve të tyre, të cilat i ofrojnë përmes kësaj platforme të internetit.

  TICHHUT ShPK Shkup, tërhiqet nga çdo përgjegjësi, lidhur me aktivitete dhe veprime të Tutorëve.


Linqe deri tek të tjera internet faqe

  Platforma jonë e internetit mund të përmbajë linqe deri tek platforma tjera të internetit ose faqeve që nuk janë në pronësinë dhe nuk kontrollohen nga TICHHUT ShPK Shkup.


  TICHHUT ShPK Shkup nuk ka kontrollë mbi ato dhe tërhiqet nga çdo lloj përgjegjësie në lidhje me përmbajtjen, polotikën e privatësisë si dhe praktikën që kanë ato faqe ose platforma. Me pranimin e kushteve tona të përdorimit ju deklaroheni se jeni I njoftuar me këtë dhe se pajtoheni se TICHHUT ShPK Shkup nuk do të jetë përgjegjëse, direkt ose indirekt, për dëmin e shkaktuar ose ekzistojnë thënie se është shkaktuar gjatë konektimit me platformën tonë të internetit.


  RREPTËSISHT PREFEROJMË QË TI LEXONI KUSHTET E PËRDORIMIT DHE POLITIKËN E PRIVATËSISË WEB FAQEVE TË TRETA OSE PLATFORMAT TË CILAT I VIZITONI.


Aktivitete të ndaluara

 Vendosja e përmbajtjes në faqen e cila:

 • I then ligjet positive ( duke ngëthyer këtu, por jo e kufizuar për: ligjet për pronësi intelektuale, ligjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjet që kanë të bëjnë me shpifje);
 • Përmban të dhëna personale, përveç nëse ne qartë nuk kërkojmë nga ju informata të tilla;
 • Përmban viruse ose softuer që mund të dëmtojë;
 • Ofron shkarkim të të dhënave personale ose të mbrojtura dhe të besueshme;
 • Ka efekt të imponimit të të tjerëve;
 • Me qëllim e papërshtatshme, paraqet mashtrim, ose falsifikon të dhëna;
 • Është e mbrojtur me të drejtën avtoriale, brend tregëtar ose çfarë do lloj të pronësisë intelektuale pa pëlqim të qartë nga pronari i të drejtës avtoriale, brend tregëtar ose tjetër pronësi intelektuale.

 Tentimi për të bërë ose të bëhet çka do që të jetë nga si vijon:

 • Qasje tek të dhëna që nuk janë dedikuar për ju, si dhe logimi në server ose profil që nuk janë të avtorizuar për qasje;
 • Skenimi ose ndjekja e platformës me qëllim grumbullimi i të dhënave, në përpjekje të dërgohet për shitje, shfrytëzimi, informata të agraguara për ofertat, informatat për çmimet ose të dhëna të ngjajshme;
 • Skenimi ose testimi i sigurimit ose konfiguracionit të faqes ose të thehet sigurimi ose masat për avtentikim; ose
 • Ndërhyrje në përdorimin e platformës të cilit do shfrytëzues në çfarë do mënyre, duke ngërthyer, pa kufizim, me anë të ngarkimit të një virusi në faqe tentim të bëhet stërngarkim me “spam”, ose të bëhet ndërprerje e faqes.
 • Ndërrmarrja e çfarë do lloj akcioni që shkakton kërkesa të tejkaluara të shërbimeve tona ose imponon, ose mund të futë, ngarkesa të palogjikshme ose disproporcionalisht të mëdha në serverët tonë ose pjesë të tjera nga infrastruktura jonë;
 • Qasja, ndjekja ose kopjimi I cilës do përmbajtjeje nga faqja, shfrytëzimi i cilit do “robot”, “marimangë”, ose të tjera pjesë avtomatke ose cili do process manuel për çfarë do qëllimi, pa lejen tone me shkrim;
 • Lidhje e thellësishme me cilën do pjesë nga platforma ( ngërthyer, pa kufizim, patekën për blerje për çdo shërbim) pa lejen tone me shkrim;
 • Lidhje afër platformës nga cili do tjetër web – sajt pa pëlqim fillestar dhe në vazhdimësi; ose
 • Të vepruarit joligjërisht ose me qëllim të keq kundër biznes interesave ose reputacionit të Shoqatës tonë.

Ndërprerje ( Pushim)

 Mund të vendosim për ndërprerje ose pamundësojmë qasje deri tek platforma jonë e internetit, pa lajmërim paraprak ose përgjegjësi, për çfarë do lloj shkaku, ngërthyer dhe pa kufizim lëndim ( thyerje) të kushteve të përdorimit ose politikës së privatësisë.


 Të gjitha dispozitat për kushtet që janë të tilla për nga natyra mbesin në fuqi edhe pas pushimit të platformës, ngërthyer pa kufizim, të drejtat e pronësisë, kërkesat, brendet tregëtare dhe të ngjajshme.


 Ne mund të vendosim për fshirjen ose suspendim të caktuar kohorë për shfrytëzimin e profilit tuaj shfrytëzues në platformën tone të internetit, pa lajmëruar, për çfarë do lloj shkaku pa kufizim dhe lëndim të kushteve të përdorimit ose politikës së privatësisë.

 Pas fshirjes, e drejta Juaj ti shfrytëzojë shërbimet tona, pushon menjëherë.

 Nëse dëshironi sipas vullnetit Tuaj, të fshihet profili Juaj shfrytëzues, thjeshtë pushoni ta shfrytëzoni.


Pagesat, Mënyra, Kushtet

  TICHHUT ShPK Shkup lëshon fatura elektronike, që është bazë për pagesën e shërbimeve të cilat i shfrytëzoni nga platforma.

Pagesa bëhet onlajn perms kartelës debitor/kreditore.

Fatura elektronike lëshohet dhe paguhet para se të fillohet me shfrytëzimin e shërbimeve.

Shfrytëzuesit e platformës, për shfrytëzimin e shërbimeve që i ofron platforma, janë të pajtimit që fatura t'u lëshohet në formë elektronike.


Garancat dhe reklamacionet

  Nëse jeni të pakënaqur nga cili do shërbim I siguruar përmes platformës, Ju lusim të njejtin të na e shpjegoni në e – mail- in tonë contact@teachhoot.com. Vendimi mbetet në dispozicion të pronarëve të TICHHUT ShPK Shkup, të cilët pas vërtetimit që reklamacioni ka një bazë, do të ndërrmarin veprimet e duhura për korrigjimin e të njejtit.

Shërbimet që ofrohen përmes TICHHUT ShPK Shkup si dhe përmbajtja e web faqes dhe të gjitha llojet tjera të materialeve që janë në qasje përmes websajtit janë PA GARANCION dhe nuk përfshijnë kursesi PERIUDHË GARANCE. Ato janë dhënë ashtu si janë dhe prandaj TICHHUT ShPK Shkup tërhiqet nga çfarë do lloj përgjegjësie, përfshirë pa kufizime, saktësinë e të dhënave, gabimet në përmbajtje, dhe orët si dhe përshtatshmërinë e përmbajtjes.


1 ndaj 1 ( live ) orë të mbajtura me Tutorë

  Nëse vendosni të shfrytëzoni opcionin 1 ndaj 1 ( live përmes takimit ) – mbajtje të orës, në atë rast TICHHUT ShPK Shkup distancohet nga çfarë do lloj përgjegjësie lidhur me realizimin dhe veprimet që ndodhin gjatë orëve private të mbajtura me takim mes tutorit dhe shfrytëzuesit.

  Me pranimin e kushteve tona të përdorimit ju deklaroni se jeni të njoftuar me këtë dhe se pajtoheni se TICHHUT ShPK Shkup nuk do të jetë përgjegjëse, drejtpërdrejtë ose indirekt ( tërthorazi ), për dëmin eventual që është shkaktuar ose ka pretendime se është shkaktuar lidhur me orët e realizuara përmes takimit të caktuar në platformë.

  Platforma shërben për lidhjen e tutorit me nxënësin, dhe e njejta nuk bën analizë thelbësore të profilit dhe personalitetit të tutorit ose nxënësit.


E drejta positive

  Për gjithçka që nuk është paraparë me këto kushte të përdorimit, do të vlejnë Ligjet positive të Republikës së Maqedonisë. Për çdo kontestim që do të dale nga këto dispozita, palët do të mundohen ta zgjidhin në mënyrë paqësore, në të kundërtën I avtorizuar do të jetë Gjykata Themelore Shkup 2 Shkup.


Ndryshim i kushteve të përdorimit

  Ne e mbajmë të drejtën, në diskrecion tonin, për ti modifikuar ose zëvendësuar këto kushte të përdorimit në çfarë do kohe. Nëse bëhet fjalë për ndryshime material, do të mundohemi të ju lëmë një lajmërim 30 ditorë. Për atë se çka paraqet nryshim material vendosim ne, në diskrecionin tonë.


  Me vazhdimin e qasjes dhe shfrytëzimit të platformës tonë të internetit edhe si vizitorë ose shfrytëzues, Ju pajtoheni se jeni i obliguar me ato dispozita. Nëse nuk pajtoheni, Ju lusim të pushoni së shfrytëzuari platformën tonë të internetit.


Kontakt

  Për pyetje plotësuese, Ju lusim të na kontaktoni në: contact@teachhoot.com