Politika e privatësisë

 Politika e mbrojtjes së të dhënave personale i përmban praktikat për privatësi në internet platformën www.teachhoot.com dhe sqaron se si Shoqata për ndërmjetësim në arsim dhe shërbimet edukative TICHHUT ShPK Shkup ("neve", "ne" dhe "tonat") i shfrytëzon të dhënat tuaja personale, e që I referohet platforms tone të internetit www.teachhoot.com, shërbimet elektronike, rrjetet tona sociale dhe mesazhet e dërguara elektronike nga ne.


  TICHHUT ShPK Shkup e respekton në tërësi Ligjin për mbrojzje të të dhënave personale dhe të gjitha të dhënat personale të marrura i përpunon në përputhje me Ligjin. TICHHUT ShPK Shkup i ka sjellë të gjitha Rregulloret e duhura në përputhje me Ligjin dhe i implementon të njejtat gjatë përpunimit të të dhënave peronale.


  Duke u qasur ose duke shfrytëzuar platformën tone të internetit ju pajtoheni me të gjitha kushtet e definuara në këtë Politikë për mbrojtje të të dhënave personale dhe Kushtet për shfrytëzimin e platforms tone të internetit. Nëse nuk pajtoheni me këto kushte, dilni nga kjo faqe dhe mos e përdorni faqen( sajtin) tonë.


Llojet e të dhënave të cilat i grumbullojmë

  Ne grumbullojmë dy lloje të dhënash në platformën tone të internetit nga shfrytëzuesit tonë, Të dhëna personale dhe të dhëna që nuk kanë karakter personal. Këto të dhëna grumbullohen kur:

 • Duke u qasur ose shfrytëzuar platformën tone të internetit
 • Regjistroheni, anëtarësoheni ose krijoni profil
 • I hapni ose përgjigjeni në email mesazhet tona
 • Lërini komente në platformën e internetit

GRUMBULLIMI DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

'E dhënë personale' është çdo informacion që ka të bëjë me identifikim të personit fizik ose person fizik i cili mund të identifikohet, ndërsa personi që mund të identifikohet është person identiteti I të cilit mund të vërtetohet direkt ose indirekt, veçanërisht në bazë të numrit amë të qytetarit ose në bazë të një ose më tepër tipare specifike për identitetin fizik, fiziologjik, mental, ekonomik, kulturor ose social;


‘Përpunimi I të dhënave personale’ është çdo operacion ose grup operacionesh që kryhen mbi të dhënat personale në mënyrë avtomatike ose mënyrë tjetër, siç është: grumbullimi, evidentimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, tërheqja, konsultimi, përdorimi, zbulimi perms transmetimit, publikimi ose vënia në dispozicion në mënyrë tjetër, barazimi, kombinimi, blokimi, fshirja ose shkatërrimi;


‘Pëlqimi I subjektit të të dhënave personale’ është deklarata e dhënë lirshëm dhe qartë me vullnetin e subjektit të të dhënave personale me të cilën pajtohet me përpunimin e të dhënave personale të tij për qëllime paraprakisht të caktuara;


  Kur të kyçeni në platformën e internetit në pjesën krijimi I profilit, porositja e shërbimit, shtimi i përmbajtjes dhe/ ose publikimi i përmbajtjes mund të kërkojmë të siguroni disa të dhëna për Ju.


  Nëse zgjidhni të kyçeni në ndonjë aktivitet që kërkon identifikimin, mund të kërkojmë nga Jut ë siguroni të dhëna personale të caktuara, si psh.: emir dhe mbiemri, adresa postare ( Duke përfshirë edhe kodin postar), e – mail adresë, numër telefoni dhe data e lindjes.


ME VETË VENDOSJEN E TË DHËNAVE PERSONALE JU PAJTOHENI PËR KRYERJEN E PËRPUNIMIT TË TYRE.

TË DHËNAT QË NUK KANË KARAKTER PERSONAL

  Ky lloj të dhënash janë të dhëna që nuk identifikojnë shfrytëzuesin e fundit. Ky lloj I të dhënave mund të përfshijnë punë si Lokator i Resurseve universale ("URL") në web faqen të cilën keni vizituar para se të vini në platformën tonë të internetit, URL të web faqes të cilën keni vizituar pas largimit nga platforma jonë, lloji i shfletuesit që shfrytëzoni dhe Internet protokoli juaj ("IP") adresa. Ne, dhe / ose palët e treta të autorizuara tonat Ofrues të shërbimeve dhe persona që reklamohen, mund që avtomatikisht ti grumbullojmë këto të dhëna kur të vizitoni platformën tonë të internetit përmes përdorimit të mjeteve si "Cookies".

Përzgjedhja e shfrytëzuesit për ruajtjen dhe përdorimit të të dhënave që nuk kanë karakter personal

  Cookies – të dhënat e koduara – emri i shfrytëzimit dhe fjalëkalimi, skadojnë kur të mbarojë sesioni gjegjësisht:

 • Kur shfrytëzuesi ç'lajmërohet
 • Kur shfrytëzuesi e mbyll shfletuesin ku ka qenë i kyçur sesioni

  Nëse është e nevojshme fshirja nga bilteni, duhet dërguar e – mail deri tek administrata.


  Ne i shfrytëzojmë të dhënat e grumbulluara që janë të shpjeguara në këtë Politikë për mbrojtje të të dhënave peronale me qëllim që:

 • Të përmirësojmë punën e faqes dhe t'ju ofrojmë shërbime të personalizuara edukative nga tutorët tonë.
 • Të përmirësojmë UX dhe UI.
 • Të Ju informojmë për shërbime të caktuara edukative dhe risitë.
 • Të ju dërgojmë përkujtues, lajmërime, apdejte, mesazhe administrative, mesazhe promotive dhe informata të kërkuara.
 • Të udhëheqim biznis aktivitetet e përditshme si administrate të faqes, analiza, mbrojtje nga keqpërdorime ose ndjekja e ligjeve.

Kur zbulohen të dhëna të palëve të tretanga ana e TICHHUT

  Ne nuk do ti ndajmë, shesim ose huazojmë të dhënat tuaja pesonale personave të tjerë, përveç në disa raste që janë paraparë më poshtë:

 • Të dhëna personale të caktuara janë të ndara me tutored - bashkëpunëtorë të TICHHUT, gjatë paraqitjes të ndonjë lloj të shërbimit edukativ.
 • Mund ti ndajmë të dhënat tuaja gjatë transferit të biznesit.
 • Ne mund ti ndajmë të dhënat tuaja për mbrojtjen tone dhe mbrojtjen e të tjerëve ( në rast të urdhëresës gjyqësore).

Sigurimi i të dhënave

  Platforma shfrytëzon Secure Socket Layer (SSL) teknologjinë për sigurim të të dhënave.

Rrjetet sociale

  Në TICHHUT mund të lajmëroheni edhe me akaunt shfrytëzues nga rrjetet sociale. Mënyra e përpunimit të të dhënave personale gjatë lajmërimit me akaunt shfrytëzues nga rrjetet sociale në tërësi bie mbi politikën për privatësi dhe rregulloren për masa teknike dhe organizative për mbrojtje të të dhënave personale.

Politika për mbrojtje të të dhënave personale për fëmijë

  TICHHUT nuk u lejon shfrytëzim të faqes fëmijëve më të vegjël se 18 vjet dhe përdorimi i tillë është i ndaluar. Gjatë përdorimit të faqes nga fëmijët më të vegjël se 18 vjet, duhet mbikëqyrje nga prindi – kujdestari. Porosinë e shërbimeve educative të cilat i ofron platforma e internetit mund ta bëjë prindi – kujdestari për fëmiun e tij ( nën 18 vjet ).

Me shfrytëzimin e platformës deklaroni se jeni i person rritur mbi 18 vjet dhe keni aftësi punuese ose keni mbikëqyrës nga prindi – kujdestari.

Ndryshim i politikës së privatësisë

  TICHHUT e mban të drejtën që të ndryshojë këtë Politikë për privatësinë ( PP) në çdo kohë përmes publikimit të këtyre ndryshimeve në platform. Ndryshimet hyjnë në fuqi menjëherë pas publikimit të të njejtave. Nëse Ju vazhdoni ti shfrytëzoni shërbimet dhe prodhimet pas ndryshimit, JU PAJTOHENI ME DHE I PRANONI KËTO NDRYSHIME. Për këtë shkak, obligim i juaji është që rregullisht të vizitoni web faqen me qëllim që të jeni të informuar për ndryshimet më të reja dhe versionet e Politikës së privatësisë.

TICHHUT NUK BËN KONTROLLIM TË RREGULLT TË PËRMBAJTJES SË VENDOSUR DHE TË SHFRYTËZIMIT TË TËRËSISHËM DHE NUK MERR ASNJË PËRGJEGJËSI NË KUSHTE TË THYERJES SË PËRDORIMIT TË SË NJEJTËS.

Ju lusim të na kontaktoni nëse keni çfarë do lloj pyetjesh në lidhje me Politikën për mbrojtje të të dhënave personale në e- mail contact@teachhoot.com