}

Për ne

TeachHoot është onjlajn platformë arsimore që mundëson pranimin dhe ligjerimin e lehtë dhe të shpejtë të diturive ndërmjet nxënësve dhe tutorëve nga komoditeti shtëpiak në klasën tonë virtuele.

Revolucioni edukativ i orëve private onlajn fillon këtu

Në 20 vitet e fundit jemi dëshmitarë të ndryshimit të mënyrës në të cilën mësojmë dhe përsosemi me ndihmën e internetit si mjet revolucionar për qasje deri tek informacioni. / Kufijtë që deri dje ishin barierë në komunikim, puna dhe të nxënit ( mësuarit ) në mënyrë drastike zvogëlohen me ndihmën e web - aplikacioneve të reja. / Çdo ditë jemi dëshmitar të kreativitetit të njerëzve të rinjë në botë dhe dëshirës së tyre për ndryshim në të mirë.

Ne jemi pjesë e atyre njerëzve që duan ta ndryshojnë status - kvo situatën në qasshmërinë e shërbimeve edukative - arsimore në mjedisin tonë më të gjërë dhe realizimin e tyre më të madh dhe më të shpejtë. / Si dy entuziast, adhurues të teknologjisë dhe të nxënit, besojmë në rëndësinë e madhe që e ka arsimimi në kontinuitet në jetët tona.

Ne, një pjesë të madhe të jetës tonë e përkushtuam në ngritjen formale nëpër institucione arsimore në vendin tonë dhe jashtë shtetit. Ngritja dhe të nxënit në kontinuitet edhe më është pjesë e rëndësishme e përditdhmësisë sonë.

Dashurinë që kemi ndaj diturive dhe nevojën për tu zhvilluar e shëndërruam ( e kemi shkrirë ) në ndërtimin e kësaj platforme që paraqet prodhim të përvojës, hulumtimeve dhe punës shumëvjeçare.

“ Qëllim i yni është që me përdorimin e teknologjive informatike të modernizojmë arsimin, ti fitojmë kufizimet teritoriale, institucionale dhe ato të tregut, të cilat ekzistojnë gjatë dhënies dhe marrjes së diturive në vendin tonë dhe në botë.

Duam të formojmë treg të ri të punës ku çdo profesionalist që ka pasion të ndajë dituritë me të tjerët, të mund atë ta ligjerojë në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë, me ndihmën e teknologjis sonë, ndërsa nxënësit të arrijnë këto dituri në mënyrë ekspeditive, më të thjeshtë dhe në mënyrën e cila më së shumti i kënaqë nevijat e individit.