Игор Богданоски

Location: Skopje - Kisela Voda

I give private lessons : Online, Offline - from home

  • Held lessons: 704
  • Solved problems: 11
  • Unsolved problems: 0
MTWTFSS
available

Игор Богданоски

Price: 442 denars/hour

Приватни часови по МАТЕМАТИКА, група МАШИНСКИ предмети, делови од ФИЗИКА, со кои ќе добиете: 1. Методичен и педагошки начин на работа 2. Стимулирање на ученикот да учи со разбирање (учиме за живот, а не за школо, борба за знаење) 3. Поттикнување на ученикот активно да размислува, сам да дојде до решение на задачата со поставување потпрашања кои служат како патокази за размислување 4. Барање од ученикот и охрабрување да биде трудољубив, да сака да научи, да прашува се што му е нејасно и секако да работи дома самосојно (домашни задачи), се со цел, побрзо остварување на целта 5. Нудење да се научи пропуштеното, кое прави пречки за совладување на материјалот (особено за математика, бидејќи математиката е една од науките кај која знаењата мора да се надоврзуваат како алки во еден голем ланец и проблемот настанува тогаш кога основните алки во ланецот недостасуваат) 6. Менторски пристап, односно целосно водење на ученикот низ процесот на учење (подготвување оперативен план за учење, потполна грижа за ученикот, совети за подобро совладување на материјата, останати совети и охрабрување на ученикот со цел подобар успех, достапност по телефон 24/7 итн.) 7. Водење матична евиденција за учениците 8. Чесен и искрен пристап во работењето ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕ НАВЕДЕНИ ЦЕНИТЕ ЗА ПРИВАТЕН ЧАС ВО ТРАЕЊЕ ОД 60 МИНУТИ: 1. За ОСНОВНО образование: - Математика и физика - 442 ден./60 мин. 2. За СРЕДНО образование: - Математика - 442 ден./60 мин. - Физика и машински предмети - 488 ден./60 мин. 3. За ВИСОКО образование: - Математика - 488 ден./60 мин. - Физика и машински предмети - 557 ден./60 мин. На заинтересираните за часови со времетраење од 30 или 45 минути, цените ќе им ги доставувам во пораката при договарање на часот.

Categories: Mathematics, Physics, Mechanical engineering, Mathematics for secondary school, Mathematics for elementary school
Performance Language: Macedonian, English, Serbian

Promotions

ПАКЕТИ ЗА OFFLINE ЧАСОВИ: НАПОМЕНА: - Времетраење на 1 час во сите пакети е 90 минути - Сите пакети се направени за 1 ученик / 2 ученика (цените се по ученик) - За пакетите со 2 ученика, обврска на учениците е да се организираат да бидат заедно присутни на часот. 1. ЗА ОСНОВЦИ и СРЕДНОШКОЛЦИ МАТЕМАТИКА - Пакет 5 часа - 2615 / 2385 денари - Пакет 10 часа - 5000 / 4430 денари - Пакет 20 часа (полугодишен) - 9540 / 8400 денари - Пакет 40 часа (годишен) - 17960 / 16320 денари 2. ЗА СТУДЕНТИ МАТЕМАТИКА - Пакет 5 часа - 2930 / 2670 денари - Пакет 10 часа - 5570 / 5100 денари МАШИНСКИ предмети - Пакет 5 часа - 3760 / 3530 денари - Пакет 10 часа - 6720 / 6260 денари

Education

Graduated: Машински инженер - Хидротехника, Пневматика и Автоматика

Institution: УКИМ - Машински факултет - Скопје