Игор Богданоски

Location: Skopje - Kisela Voda

I give private lessons : Online, Offline - from home

  • Held lessons: 74
  • Solved problems: 11
  • Unsolved problems: 0
MTWTFSS
available

Игор Богданоски

Price: 368 denars/hour

Приватни часови по МАТЕМАТИКА, група МАШИНСКИ предмети, делови од ФИЗИКА, со кои ќе добиете: 1. Методичен и педагошки начин на работа 2. Стимулирање на ученикот да учи со разбирање (учиме за живот, а не за школо, борба за знаење) 3. Поттикнување на ученикот активно да размислува, сам да дојде до решение на задачата со поставување потпрашања кои служат како патокази за размислување 4. Барање од ученикот и охрабрување да биде трудољубив, да сака да научи, да прашува се што му е нејасно и секако да работи дома самосојно (домашни задачи), се со цел, побрзо остварување на целта 5. Нудење да се научи пропуштеното, кое прави пречки за совладување на материјалот (особено за математика, бидејќи математиката е една од науките кај која знаењата мора да се надоврзуваат како алки во еден голем ланец и проблемот настанува тогаш кога основните алки во ланецот недостасуваат) 6. Менторски пристап, односно целосно водење на ученикот низ процесот на учење (подготвување оперативен план за учење, потполна грижа за ученикот, совети за подобро совладување на материјата, останати совети и охрабрување на ученикот со цел подобар успех, достапност по телефон 24/7 итн.) 7. Водење матична евиденција за учениците 8. Чесен и искрен пристап во работењето ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕ НАВЕДЕНИ ЦЕНИТЕ ЗА ПРИВАТЕН ЧАС ВО ТРАЕЊЕ ОД 60 МИНУТИ: 1. За ОСНОВНО образование: - Математика и физика - 368 ден./60 мин. 2. За СРЕДНО образование: - Математика - 368 ден./60 мин. - Физика и машински предмети - 399 ден./60 мин. 3. За ВИСОКО образование: - Математика - 399 ден./60 мин. - Физика и машински предмети - 488 ден./60 мин. На заинтересираните за часови со времетраење од 30 или 45 минути, цените ќе им ги доставувам во пораката при договарање на часот.

Categories: Mathematics, Physics, Mechanical engineering, Mathematics for secondary school, Mathematics for elementary school
Performance Language: Macedonian, English, Serbian

Promotions

ПАКЕТИ МАТЕМАТИКА ЗА МАТУРА: - Пакет од 5 часа - 1750 денари (5% попуст) - Пакет од 10 часа - 3300 денари (10% попуст)

Education

Graduated: Машински инженер - Хидротехника, Пневматика и Автоматика

Institution: УКИМ - Машински факултет - Скопје