Регистрација

Добредојде на Teachhoot! Веќе имаш профил? Најави се!

како тутор?

  • регистрирај се бесплатно
  • почекај да бидеш контактиран
  • пополни го профилот и постави цена и распоред
  • огласи го профилот и почни со работа

како ученик?

  • регистрирај се бесплатно
  • постави проблем и добиј брзо решение или
  • пребарај ги туторите и воспостави контакт
  • почни со онлајн предавање во живо